Giorgia Mangili

Gynecologic Oncology

Giorgia Mangili, Clinical Group Leader

mangili.giorgia@hsr.it